کمیته علمی کنفرانس

(اسامی به ترتیب حروف الفبا)

دکتر محمد ابویی اردکانی

دکتر بابک اخگر

دکتر هاشم آقازاده

دکتر رضا بندریان
 

دکتر علی اصغر پورعزت

دکتر محمد سعید تسلیمی

دکتر علی حیدری

دکتر محمد حقیقی
دکتر سید محمود حسینی

دکتر علی دیوان دری

دکتر رضا راعی

حسين رحمان‏ سرشت

دکتر کاوه محمد سیروس

دکتر محمدعلی شاه حسینی

دکتر حسین صفری

دکتر کامبیز طالبی

دکتر جواد فیض آبادی

خانم دکتر مرجان فیاضی

دکتر رحمت الله قلی پور

دکتر اسداله کردناییچ

دکتر عباس کرامتی

دکتر مسعود کیماسی

  دکتر نیما گروسی مختارزاده

دکتر علینقی مصلح شیرازی

دکتر علینقی مشایخی 

خانم دکتر بیتا مشایخی

دکتر اسماعیل ملک اخلاق

دکتر مهرداد مدهوشی

دکتر سیدمحمد مقیمی

دکتر محسن نظری